fbpx
Ulgi w opłacaniu ZUS dla początkującego przedsiębiorcy

Ulgi w opłacaniu składek ZUS dla początkującego przedsiębiorcy?


Często dla początkującego przedsiębiorcy ważne jest to, by mieć możliwość skorzystania z ulg w opłacaniu składek ZUS.

Jako przedsiębiorca masz obowiązek zgłosić siebie oraz pozostałe osoby (pracowników, zleceniobiorców, osoby z tobą współpracujące) do odpowiednich ubezpieczeń w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Możesz to zrobić:

 • w momencie rejestracji działalności w CEIDG
 • osobiście w swoim oddziale ZUS
 • przez stronę www.pue.zus.pl, lub
 • poprzez zmianę wpisu CEIDG po rejestracji działalności gospodarczej.

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe oraz zdrowotne. Mogą być one obowiązkowe albo dobrowolne.

Prowadząc działalność gospodarczą obowiązkowo podlegasz ubezpieczeniom społecznym (emerytalnym, rentowym, wypadkowym oraz zdrowotnym). Dobrowolnie możesz zgłosić się jedynie do ubezpieczenia chorobowego.

Jeśli oprócz swojej działalności gospodarczej pracujesz również na etacie, gdzie otrzymujesz wynagrodzenie w wysokości nie niższej niż kwota minimalnego wynagrodzenia ustalonego na dany rok kalendarzowy, to z tytułu działalności gospodarczej będziesz obowiązkowo opłacać jedynie składkę zdrowotną.  

Jako początkujący przedsiębiorca możesz skorzystać z ulgi na start.

Z ulgi na start możesz korzystać maksymalnie przez 6 miesięcy kalendarzowych od rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej.

Dzięki tej uldze w opłacaniu składek ZUS nie musisz płacić obowiązkowych składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe).

Ulga nie dotyczy ubezpieczenia zdrowotnego. Masz obowiązek zarejestrować się do ubezpieczenia zdrowotnego i opłacania co miesiąc tych składek.

Ważne!

Z ulgi na start możesz korzystać dłużej niż 6 miesięcy. Jeśli zarejestrujesz swoją działalność nie pierwszego dnia miesiąca ale drugiego czy w ciągu kolejnych dni, to z ulgi na start skorzystasz do końca tego miesiąca oraz przez pełnych 6 kolejnych miesięcy.

Składka zdrowotna jest obowiązkowa i niepodzielna, tzn. jeśli zarejestrujesz działalność np. 30 maja, to zapłacisz składkę zdrowotną w pełnej wysokości, tak jakbyś prowadził działalność przez cały maj.

MUSISZ PAMIĘTAĆ!

Jeśli zdecydujesz się na to, że będziesz korzystać z ulgi na start, co jest równoznaczne z tym, że nie będziesz opłacać składki chorobowej oraz wypadkowej, musisz mieć świadomość, że nie będziesz mógł korzystać z:

 • zasiłku chorobowego,
 • zasiłku opiekuńczego,
 • zasiłku macierzyńskiego,
 • świadczenia rehabilitacyjnego,
 • z prawa do świadczeń z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową.

Nie będziesz miał również tego czasu uwzględnionego przy ustalaniu prawa do emerytury, ponieważ okres korzystania z ulgi na start jako przedsiębiorca jest okresem nieskładowym.

Jakie warunki muszę spełnić, by móc korzystać z ulgi na start?

Z ulgi na start możesz skorzystać, jeśli:

 • podejmujesz działalność gospodarczą po raz pierwszy, lub ponownie ale UWAGA, po co najmniej 60 miesiącach kalendarzowych od ostatniego zawieszenia lub zakończenia działalności gospodarczej.
 • nie będziesz wykonywać dla byłego pracodawcy tego, co wykonywałeś dla niego, jako pracownik w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym.

Czy mogę zrezygnować z ulgi na start?

TAK, możesz zrezygnować z ulgi i zgłosić się do ubezpieczeń społecznych w każdej chwili, jednak musisz pamiętać, że jeśli będziesz chciał ponownie skorzystać z ulgi na start, to będzie to możliwe dopiero po 60 miesiącach kalendarzowych od dnia zawieszenia lub zakończenia działalności.

Zawieszenie działalności a ulga na start.

Samo zawieszenie działalności gospodarczej nie powoduje utraty prawa do korzystania z tej ulgi, jednak okres zawieszenia wlicza się do limitu korzystania z ulgi na start i nie przerywa jej biegu.

Jak dokonać zgłoszenia do ZUS, gdy chcę skorzystać z ulgi na start?

W terminie 7 dni od rozpoczęcia działalności gospodarczej musisz złożyć zgłoszenie do ubezpieczenia na druku ZUZ ZZA.

Kod tytułu ubezpieczenia w tym przypadku to: 05 40 x x, gdzie piąta cyfra kodu ZUS oznacza:

0 – jeśli nie masz ustalonego prawa do emerytury bądź renty,

1 – jeśli masz ustalone prawo do emerytury,

2 – jeśli nasz ustalone prawo do renty.

Szósta cyfra kodu ZUS oznacza:

0 – jeśli nie posiadasz orzeczenia o niepełnosprawności,

1 – jeśli posiadasz orzeczenie o lekkim stopniu niepełnosprawności,

2 – jeśli posiadasz orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,

3 – jeśli posiadasz orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.

W jaki sposób mogę dokonać zgłoszenia w ZUS?

W tym celu możesz:

 • załączyć ZUS ZZA do CEIDG-1, lub
 • możesz dokonać zgłoszenia poprzez program Płatnik, lub
 • poprzez e-Płatnik na PUE ZUS,
 • w formie papierowej – pod warunkiem, że będziesz rozliczać składki maksymalnie za 5 osób. W takim wypadku formularz możesz złożyć osobiście w placówce ZUS, przez pełnomocnika, lub wysłać pocztą.

Drugim wariantem skorzystania z „mniejszych składek ZUS” jest PREFERENCYJNY ZUS.

Przedsiębiorca, który korzystał z ulgi na start i skończył się mu okres w którym mógł z niej skorzystać lub z niej zrezygnował może skorzystać z preferencyjnego opłacania składek ZUS. Ten rodzaj ulgi przedsiębiorca może również wybrać od razu po rozpoczęciu działalności gospodarczej, z pominięciem ulgi na start.

Jakie są warunki do skorzystania z preferencyjnego opłacania składek ZUS?

 Preferencyjne składki przedsiębiorca może płacić, jeśli spełni łącznie następujące warunki:

 • w ostatnich 60 miesiącach kalendarzowych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej nie prowadził żadnej działalności gospodarczej
 • nie wykonuje dla byłego pracodawcy tego, co robił dla niego jako pracownik w tym bądź poprzednim roku kalendarzowym

Przedsiębiorca może korzystać z tej ulgi przez 24 kolejne miesiące kalendarzowe. Składki naliczane są od zadeklarowanej przed przedsiębiorcę kwoty, nie niższej jednak niż 30% minimalnego wynagrodzenia.

WAŻNE! Niższe składki, to niższe świadczenia! Jeśli jako przedsiębiorca zdecydujesz się na opłacanie składek od 30% minimalnego wynagrodzenia, to od tej kwoty będzie liczony min. zasiłek chorobowy (przy opłacaniu dobrowolnej składki chorobowej), macierzyński, czy opiekuńczy.

Zgłoszenia w ZUS do opłacania preferencyjnych składek ZUS dokonasz na druku ZUS ZUA. Masz na to 7 dni licząc od dnia w którym masz obowiązek opłacania składek na ubezpieczenie społeczne.


Kolejną możliwą do zastosowania ulgą w opłacaniu składek jest Mały ZUS PLUS ale ten wariant ulgi jest przeznaczony dla przedsiębiorców w późniejszym okresie prowadzenia działalności.

Przedsiębiorca między innymi nie może opłacać Małego ZUS PLUS:

 • w pierwszym roku prowadzenia działalności
 • jeżeli spełnia warunki do opłacania obniżonych składek na ubezpieczenia społeczne, od podstawy wynoszącej 30% minimalnego wynagrodzenia.

Jeśli interesuje cię temat możliwych do wyboru form opodatkowania, zapraszam do zapoznania się z moim wpisem: Opodatkowanie podatkiem dochodowym jednoosobowej działalności gospodarczej„.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celu umieszczenia komentarza na blogu. W każdej chwili mogę wycofać zgodę. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.