fbpx
Rejestracja firmy w CEIDG krok po kroku

Jak zarejestrować działalność gospodarczą w CEIDG?


Decyzja podjęta! Zdecydowałeś się na to, że idziesz na swoje i rejestrujesz działalność gospodarczą w CEIDG.

Wszystko zaplanowane, zorganizowane i dopięte na ostatni guzik. Biznesplan zrobiony, nazwa firmy jest, forma opodatkowania dochodu i kody PKD ustalone.

Teraz czas na oficjalne rozpoczęcie działalności. W tym celu musisz złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).

Możesz to załatwić:

 • podczas wizyty w urzędzie miasta i gminy
 • listownie
 • elektronicznie

Na podstawie wniosku o wpis do CEIDG:

 • uzyskasz wpis do rejestru CEIDG jako przedsiębiorca,
 • dostaniesz identyfikatory NIP i REGON,
 • zostaniesz zarejestrowany jako płatnik składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Dodatkowo kreator umożliwi ci:

 • złożenie do urzędu skarbowego oświadczenia o formie opłacania podatku dochodowego oraz złożenie zgłoszenia rejestracyjnego albo aktualizacyjnego do VAT,
 • zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS.

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG i wszystkie zmiany we wpisie są bezpłatne.

Jeśli wysłałeś i podpisałeś elektronicznie wniosek i zostanie on przyjęty przez CEIDG, otrzymasz e-mail z urzędowym potwierdzeniem.

Jeśli wyślesz wniosek bez podpisu elektronicznego, to po poprawnej weryfikacji wniosku otrzymasz na adres e-mail kod do podpisania wniosku w urzędzie. Z tym kodem i dokumentem tożsamości w ciągu 7 dni udaj się do urzędu miasta lub gminy.

Wniosek elektroniczny o wpis do CEIDG nie może być złożony przez pełnomocnika. Musisz to zrobić osobiście.

Ważne!

Aby zarejestrować działalność nie możesz mieć zakazu całkowitego wykonywania działalności gospodarczej. Musisz też posiadać tytuł prawny do wszystkich nieruchomości, których adresy wpiszesz do CEIDG.

Dokumentem potwierdzającym posiadanie takiego tytułu prawnego może być:

 • umowa sprzedaży (w formie aktu notarialnego)
 • wypis z księgi wieczystej
 • akt własności ziemi
 • decyzja administracyjna
 • umowa w formie pisemnej: dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Takiego dokumentu nie musisz dołączać do wniosku o wpis do CEIDG. O jego przedstawienie może cię jednak poprosić minister właściwy do spraw gospodarki, prowadzący rejestr CEIDG. W takim wypadku, jeżeli w terminie 7 dni od otrzymania wezwania, nie przedstawisz tytułu prawnego do nieruchomości albo nie zmienisz odpowiednio wpisu w CEIDG, możesz zostać wykreślony z rejestru przedsiębiorców.

Najszybszym sposobem na rejestrację firmy jest samodzielna rejestracja przez internet.

Aby to zrobić najpierw utwórz swoje Konto Przedsiębiorcy na stronie biznes.gov.pl a następnie wypełnij formularz CEIDG (wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Logowanie/rejestracja do swojego Konta Przedsiębiorcy możliwe jest przy użyciu Profilu Zaufanego lub e-Dowodu . Jeśli nie możesz użyć Profilu Zaufanego lub e-Dowodu, musisz zarejestrować się za pomocą adresu e-mail.  

W takim przypadku nie będziesz mógł wysłać elektronicznego wniosku a jedynie przygotujesz go. Następnie będziesz musiał wybrać się do urzędu miasta i gminy w celu podpisania swojego wniosku.


Po zalogowaniu na swoim Koncie Przedsiębiorcy musisz utworzyć nowy profil, czyli wniosek o rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG. W tym celu postępuj zgodnie z podpowiedzią kreatora.

 • W następnym kroku musisz podać swoje obywatelstwo, imię, drugie imię, nazwisko, nazwisko rodowe (opcjonalnie), imię ojca, imię matki, PESEL, miejsce i datę urodzenia oraz płeć.
 • Numer identyfikacyjny NIP podajesz tylko wtedy, gdy go posiadasz, jeśli nie to zaznaczasz „NIE” po czym zostanie on tobie nadany automatycznie po wysłaniu wniosku do CEIDG.
 • We wniosku musisz również określić czy posiadasz małżeńską wspólność majątkową oraz podajesz nr dowodu tożsamości: dowodu osobistego, paszportu bądź innego dowodu.
 • Kolejnym krokiem jest podanie adresu zamieszkania. Bez obaw! Ten adres nie jest publikowany we wpisie CEIDG, zostanie on jedynie przekazany do wiadomości urzędu skarbowego, ZUS/KRUS oraz GUS. Nie zapomnij o aktualizacji tego adresu w ciągu 7 dni od dnia zmiany adresu (np. na skutek przeprowadzki).

W końcu możesz podać dane twojej firmy.

Najpierw podajesz pełną oraz skróconą nazwę firmy. W miejscu pełnej nazwy firmy domyślnie wyświetla się twoje imię i nazwisko. Dzieje się tak dlatego, że nazwa ta musi zawierać co najmniej imię i nazwisko. Przy nazwie skróconej nie ma już takiego obowiązku.

Obowiązkowo musisz podać datę rozpoczęcia działalności. Możesz wskazać zarówno datę „do przodu” jak również wsteczną. Jednak w przypadku wstecznej daty rozpoczęcia działalności upewnij się, czy nie będziesz zalegać z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Na pewno stanie się tak, gdy wskażesz datę z poprzedniego miesiąca.

Upewnij się również czy w instytucji ubezpieczeniowej (ZUS, KRUS) oraz urzędzie skarbowym nie spowoduje to konieczności dodatkowych działań np. składania wymaganych deklaracji, oświadczeń lub sprawozdań po terminie.

Musisz wskazać planowaną liczbę zatrudnionych osób wraz z tobą oraz to, czy posiadasz numer REGON. Jeśli go nie masz, zostanie on nadany automatycznie po wysłaniu wniosku do CEIDG.

Kolejnym, bardzo ważnym krokiem jest podanie danych kontaktowych firmy, takich jak: e-mail, adres strony www, telefon, czy inną formę kontaktu. Podanie tych danych jest opcjonalne i służą one do ułatwienia kontaktu oraz pozwalają sprawdzić wiarygodność twojej firmy. Po wyrażeniu przez ciebie zgody, zostaną opublikowane w wyszukiwarce firm CEIDG.

Teraz bardzo ważny krok. Musisz podać rodzaje swojej działalności, czyli kody PKD.

Rejestrując działalność, podajesz jeden kod główny – przeważająca działalność i pozostałe kody działalności. Nie ma ograniczeń w liczbie kodów PKD. W CEIDG powinny się znaleźć tylko te kody PKD, które faktycznie określają to, co robisz. Nie wpisuj tu kodów “na zapas”. Możesz je aktualizować w dowolnym momencie, masz na to 7 dni od momentu, kiedy zaczniesz lub przestaniesz ich używać.

Najlepiej, gdy masz już wcześniej przygotowane kody PKD. Jednak w kreatorze masz dostęp do słownika kodów z którego możesz w łatwy sposób wyszukać te, które będą odpowiednie dla twojej działalności.

Ważne!

Podczas pierwszego kroku wybierania kodów PKD podajesz wszystkie, które cię dotyczą. Nie ma tu możliwości wskazania kodu przeważającej działalności. Zrobisz to w kroku następnym, gdzie z wybranych kodów PKD wybierzesz ten, który przewidujesz jako źródło największych przychodów twojej działalności.

Następnie wskazujesz adres do doręczeń na który będziesz otrzymywać większość pism urzędowych dotyczących działalności gospodarczej. Możesz wskazać adres polski lub państw członkowskich UE oraz Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, a także posługiwać się skrytką pocztową.

Masz obowiązek posiadać tytuł prawny do lokalu, którego adres podajesz w tej sekcji.
Najczęściej spotykanymi tytułami prawnymi do nieruchomości są: prawo własności, prawo użytkowania wieczystego, użytkowanie, dzierżawa, najem.

Regularnie odbieraj korespondencję – niektóre pisma po awizowaniu, nawet jeśli nie zostaną odebrane – będą uznane za doręczone, jeśli zostały wysłane na adres wskazany w CEIDG. Nie zapomnij o aktualizacji tego adresu w ciągu 7 dni od dnia jego zmiany.

Opcjonalnie podajesz adresata, czyli nazwę odbiorcy, która będzie widoczna na kopertach pocztowych.

Bardzo ważne jest to żeby przemyśleć również jaki podasz adres lub adresy prowadzenia działalności.

Jeśli posiadasz stałe miejsce wykonywania działalności, podajesz jego adres.

Stałe miejsce wykonywania działalności to dowolne miejsce, w którym ciągle planujesz świadczyć usługi lub umożliwiasz odbiór towaru swoim klientom.

Takim miejscem (adresem) może być np. biuro, sklep, punkt przyjmowania usług, magazyn, plac, twoje mieszkanie. Adresy stałych miejsc prowadzenia działalności zostaną opublikowane w wyszukiwarce firm CEIDG dlatego to bardzo ważna kwestia.

Jeśli twoja działalność wiąże się z częstymi zmianami miejsca jej wykonywania (usługi u klienta) lub ma charakter mobilny, nie musisz we wniosku rejestracyjnym wskazywać adresu miejsca wykonywania działalności. Jedynym wpisanym adresem może być twój adres do doręczeń (nie musi być to twój adres zamieszkania).

Wskazując miejsce wykonywania działalności gospodarczej zaznaczasz jedną z poniższych opcji:

 • Mam jedno stałe miejsce wykonywania działalności gospodarczej,
 • Mam stałe i dodatkowe miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
 • Nie mam stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej.

W przypadku braku stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej do celów podatkowych przyjęty zostanie adres zamieszkania.

Następnie musisz wskazać gdzie będziesz ubezpieczony jako przedsiębiorca. Wybierasz jedną z opcji: ZUS, KRUS, ubezpieczenie za granicą.

Osoba zakładająca działalność gospodarczą ma obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) oraz zdrowotne. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

W przypadku zaznaczenia „ZUS” musisz podać datę powstania obowiązku opłacania składek ZUS. Data ta musi być zgodna z dniem rozpoczęcia działalności.

Teraz wybierasz z listy urząd skarbowy, w którym rozliczasz podatki. Jeśli mieszkasz w Polsce, będzie to urząd odpowiedni dla twojego miejsca zamieszkania.

We wniosku musisz też wskazać kto będzie prowadził twoją dokumentację rachunkową. Czy będziesz robił to samodzielnie, czy za pomocą biura rachunkowego. W przypadku wyboru drugiej opcji musisz podać dane biura. Jeśli jeszcze ich nie posiadasz możesz zaznaczyć pierwszą opcję a po podpisaniu umowy z biurem dokonać zmian w rejestrze i uzupełnić je.

Adres przechowywania dokumentacji rachunkowej. Podaj adres, pod którym będziesz przechowywać faktury, księgi czy inne ewidencje związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Brawo! Wszystkie niezbędne dane już wypełniłeś.

Na tym etapie musisz wybrać jedną z opcji:

 • Chcę kontynuować i uzupełnić dodatkowe dane,
 • Chcę zakończyć i wysłać wniosek CEIDG.

Po wybraniu pierwszej z nich do wniosku o wpis do CEIDG możesz również dołączyć:

 • zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego albo do ubezpieczenia zdrowotnego,
 • informację o wyborze formy opodatkowania,
 • zgłoszenie rejestracyjne lub aktualizacyjne w zakresie VAT na formularzu VAT-R (jeśli masz numer NIP i chcesz się zarejestrować do VAT lub VAT-UE),
 • informację o rachunkach bankowych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą,
 • pełnomocnictwa,
 • zgłoszenie danych dodatkowych.

Jeśli zamierzasz korzystać z pomocy biura rachunkowego spokojnie możesz na tym etapie zakończyć i wysłać wniosek.

Twoje biuro rachunkowe po otrzymaniu od ciebie wszystkich niezbędnych upoważnień i pełnomocnictw dokona wszystkich koniecznych zgłoszeń do ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Jeśli jednak chcesz samodzielnie prowadzić swoją księgowość w dalszych krokach będziesz mógł zgłosić do ZUS siebie, swoich pracowników oraz członków rodziny.

Możesz też złożyć oświadczenie o wyborze formy opodatkowania, wskazać swój rachunek bankowy oraz ustanowić pełnomocnika do załatwiania spraw związanych z rejestrem CEIDG w twoim imieniu.

Bardzo ważną kwestią jest wskazanie formy opodatkowania.

Jeśli tego nie zrobisz to domyślnie będziesz opodatkowany na zasadach ogólnych wg skali podatkowej, co może się okazać niekorzystną formą dla ciebie.

Koniecznie przed dokonaniem wpisu do rejestru skonsultuj tę kwestię z biurem rachunkowym bądź z doradcą podatkowym i dokonaj właściwego dla siebie wyboru.

Dobrym rozwiązaniem będzie dokonanie zgłoszenia do CEIDG „pod okiem” biura rachunkowego.

Niektóre biura rachunkowe pomagają w tym zakresie bezpłatnie.

Będziesz miał wtedy pewność, że wszystkie formalności będą załatwione poprawnie, co przyspieszy cały proces rejestracji.  Będziesz spokojny o to, że nie przeoczyłeś ważnej dla ciebie kwestii.

Ostatnim krokiem jest podpisanie swojego wniosku. Ja polecam podpisanie go Profilem Zaufanym. Taki sposób podpisania wniosku przebiega bardzo sprawnie i cały proces nie jest skomplikowany.

Po podpisaniu wniosku możesz pobrać podgląd całego wniosku i sprawdzić czy wszystkie wpisane przez ciebie dane są poprawne.

Bardzo ważne jest to, żeby po podpisaniu wysłać wniosek. Inaczej nie zostanie on dostarczony do odpowiednich instytucji i nie będzie miał mocy prawnej.


Jeśli interesuje cię temat ubezpieczeń społecznych, przeczytaj: Z jakich ulg w opłacaniu składek ZUS może skorzystać początkujący przedsiębiorca?

Chcesz dowiedzieć się o tym jakie masz do wyboru formy opodatkowania podatkiem dochodowym? Zapraszam cię do zapoznania się poniższym artykułem.

„Opodatkowanie podatkiem dochodowym jednoosobowej działalności gospodarczej.”

Źródło: biznes.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celu umieszczenia komentarza na blogu. W każdej chwili mogę wycofać zgodę. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.