fbpx
Amortyzacja jednorazowa jako optymalizacja potatkowa

Jednorazowa amortyzacja. Czy to dobry sposób na optymalizację podatkową?


Jak wiadomo, prawidłowo dokonywane odpisy amortyzacyjne stanowią koszty uzyskania przychodów, dlatego temat amortyzacji ma tak duże znaczenie dla optymalizacji podatkowej. Zdecydowana większość działalności posiada środki trwałe i/lub wartości niematerialne i prawne, dlatego amortyzacja dla przedsiębiorcy to bardzo ważna kwestia.

Drugą ważną kwestią w temacie środków trwałych jest kwestia prawa własności. Jeżeli przedsiębiorca nie nabędzie skutecznie prawa własności środka trwałego, nie będzie mógł zaliczyć dokonywanych od niego odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodów.

Nie będą podlegały również odpisom amortyzacyjnym środki trwałe niewprowadzone do ewidencji środków trwałych.


Możesz stosować jedną z niżej wymienionych amortyzacji, przy czym pamiętaj, że raz wybrany rodzaj amortyzacji skutkuje stosowaniem go aż do pełnego zamortyzowania się danego środka trwałego:

 • amortyzacja liniowa
 • amortyzacja degresywna
 • stawki indywidualne
 • metoda jednorazowej amortyzacji.

Ponieważ zagadnienie dotyczące amortyzacji jest bardzo obszerne, w tym artykule skupimy się jedynie na amortyzacji jednorazowej.


Amortyzacji jednorazowej możesz dokonać na 3 sposoby:

Jednorazowa amortyzacja niskocennych składników majątku – do 10.000 zł.

Składniki majątku o wartości nieprzekraczającej 10.000 zł, które zgodnie z przepisami mogą stanowić środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, których wartość początkowa, nie przekracza 10.000 zł, możesz zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania ich do używania.

Nie musisz tych składników wprowadzać do ewidencji środków trwałych i możesz ich wartość ująć w dacie nabycia jako koszt uzyskania przychodów bezpośrednio w kolumnie 13 PKPiR.

Takie składniki majątku możesz również wprowadzić do ewidencji środków trwałych i zamortyzować je jednorazowo lub amortyzować je w czasie. Możesz tego dokonać w miesiącu oddania tego składnika majątku do używania, lub w miesiącu następnym.

Jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 50.000 euro.

Kogo uważamy za małego podatnika?

Małym podatnikiem w 2024 r. jest podatnik, u którego w 2023 r. wartość przychodu ze sprzedaży, wraz z kwotą należnego VAT, nie przekroczyła kwoty odpowiadającej równowartości 2 000 000 euro = 9 218 000 zł.

Dla tych, którzy dopiero zaczynają: istnieją pewne wyłączenia, więc warto się nimi zapoznać!

Rozpoczynający prowadzenie działalności – wyłączenia.

Ze stosowania jednorazowej amortyzacji nie skorzysta podatnik PIT rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej, który w roku rozpoczęcia tej działalności i w okresie dwóch lat (licząc od końca roku poprzedzającego rok jej rozpoczęcia):

 • prowadził działalność gospodarczą samodzielnie lub
 • był wspólnikiem spółki niebędącej osobą prawną lub
 • działalność taką prowadził małżonek, jeżeli między małżonkami istniała w tym czasie wspólność majątkowa.

Ze stosowania jednorazowej amortyzacji nie skorzysta również podatnik CIT rozpoczynający działalność utworzoną:

 • w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników albo
 • w wyniku przekształcenia spółki niebędącej osobą prawną albo
 • przez osoby fizyczne, które wniosły na poczet kapitału nowo utworzonego podmiotu uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwo albo składniki majątku tego przedsiębiorstwa o wartości przekraczającej łącznie równowartość w złotych kwoty co najmniej 10.000 euro.

Pomoc, w zakresie jednorazowej amortyzacji 50.000 euro stanowi pomoc de minimis, udzielaną w zakresie i na zasadach określonych w bezpośrednio obowiązujących aktach prawa wspólnotowego dotyczących pomocy w ramach zasady de minimis.

Podstawa prawna: art.22k ust. 7-13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1426 ze zm.).

i odpowiednio art. 16k ust. 7-13 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1406 ze zm.).

Jeśli będziesz korzystać z prawa do jednorazowej amortyzacji w ramach limitu do 50 tys. euro, powinieneś wystąpić do właściwego naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis.

Nie ma takiego obowiązku ale dla kontrolowania limitu w ramach pomocy de minimis, jest to wskazane. Obecnie maksymalna kwota pomocy, jaką Państwo może udzielić jednemu podmiotowi gospodarczemu na przestrzeni 3 lat wynosi 300 tys. euro brutto.

Do wniosku o wydanie zaświadczenia o otrzymanej pomocy de minimis powinieneś załączyć:

 • ewidencję środków trwałych,
 • dowód zakupu środka trwałego oraz dowód zapłaty,
 • potwierdzenie dokonania odpisu amortyzacyjnego w formie kopii PKPiR,
 • formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
 • zaświadczenia o pomocy de minimis uzyskane w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy oraz dwa poprzedzające go lata.

Jednorazowo można dokonać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3-8 KŚT, a więc odpisem można objąć:

 • kotły i maszyny energetyczne (Grupa 3),
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4),
 • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5),
 • urządzenia techniczne (Grupa 6),
 • środki transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych (Grupa 7),
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8).

Jednorazowej amortyzacji w ramach limitu 50.000 euro możesz dokonać w roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Jednorazowego odpisu można dokonać nie wcześniej niż w miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji.

Przy ustalaniu tego limitu nie uwzględnia się odpisów amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 10.000 zł wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Uwaga: W kolejnym roku należy dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych, tj. przy zastosowaniu metody liniowej lub degresywnej. Nie ma natomiast możliwości, aby w 2024 r. tylko częściowo zamortyzować środek trwały w ramach kwoty limitu przysługującego w 2024 r., a w następnym 2025 r.  w odniesieniu do niezamortyzowanej wartości początkowej zastosować amortyzację jednorazową w ramach limitu przysługującego w 2025 r.

W przypadku spółki niebędącej osobą prawną kwota limitu odpisów amortyzacyjnych, odnosi się do łącznej wartości odpisów przypadających na wspólników tej spółki.


Jednorazowa amortyzacja w ramach limitu 100.000 zł.

Niezależnie od tego, czy jesteś podatnikiem rozpoczynającym działalność gospodarczą, czy kontynuującym działalność gospodarczą, bez względu na wielkość osiąganych przychodów, możesz w ramach limitu jednorazowej amortyzacji zaliczyć do kosztów wydatki na nabycie fabrycznie nowych środków trwałych.

Jednorazowo można dokonać odpisów amortyzacyjnych od wartości początkowej nabytych fabrycznie nowych środków trwałych zaliczonych do grupy 3-6 i 8 KŚT. Odpisem można więc objąć:

 • kotły i maszyny energetyczne (Grupa 3),
 • maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania (Grupa 4),
 • maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne (Grupa 5),
 • urządzenia techniczne (Grupa 6),
 • narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (Grupa 8).

W roku podatkowym, w którym środki te zostały wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 100.000 zł.

Kwota 100.000 zł obejmuje sumę odpisów amortyzacyjnych i wpłaty na poczet nabycia środka trwałego, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W przypadku prowadzenia działalności w formie spółki niebędącej osobą prawną limit 100.000 zł odnosi się do wszystkich wspólników tej spółki.

Nadwyżka wartości początkowej ponad 100.000 zł podlega amortyzacji w następnych latach podatkowych według metody liniowej lub degresywnej.

Co ważne, podatnik może zastosować odpis jednorazowy pod warunkiem, że:

 • wartość początkowa jednego środka trwałego, nabytego w roku podatkowym, wynosi co najmniej 10 000 zł.

Jeśli spełniłeś wszystkie warunki do jednorazowej amortyzacji fabrycznie nowego składnika majątku, np. o wartości 15.000 zł. możesz jednorazowo go zamortyzować i wartość tą wpisać do PKPiR do kolumny 13 „Pozostałe wydatki”.

lub

 • łączna wartość początkowa co najmniej dwóch środków trwałych nabytych w roku podatkowym wynosi co najmniej 10 000 zł, a wartość początkowa każdego z nich przekracza 3 500 zł. W praktyce oznacza to, że jeśli zakupiłeś trzy fabrycznie nowe środki trwałe o wartości: 3.200 zł, 4.500 zł i 4.200 zł i wprowadziłeś je do ewidencji środków trwałych, nie możesz ich zamortyzować jednorazowo. Pomimo tego, że łączna ich wartość przekracza kwotę 10 000 zł, to wartość jednego z nich jest mniejsza niż 3.500 zł.

Co zatem możesz zrobić w takim przypadku?

Nie wprowadzać tych składników majątku na stan środków trwałych, a ująć je w PKPiR jednorazowo w koszty.

Jeśli zdecydujesz się na jednorazowe amortyzowanie fabrycznie nowych środków trwałych możesz skorzystać z dodatkowego przywileju wynikającego z art. 22 ust. 1s ustawy o PIT.

Zgodnie z tym przepisem możesz odnieść bezpośrednio w koszty zaliczkę wpłaconą na poczet fabrycznie nowego środka trwałego, który zostanie wprowadzony na stan środka trwałego w następnych okresach sprawozdawczych.

Zaliczka ta będzie wliczana do limitu 100.000 zł. 

Wskazówka 1:

Jeżeli w związku z nabyciem środka trwałego podatnik ma prawo do dokonania jednorazowego odpisu amortyzacyjnego, w ramach limitu 50.000 euro i 100.000 zł, to dokonuje on odpisu amortyzacyjnego na podstawie jednego albo drugiego limitu.

Wskazówka 2:

Samochody osobowe nie mogą być amortyzowane na zasadach:

 • amortyzacji degresywnej,
 • amortyzacji jednorazowej w ramach pomocy de minimis,
 • amortyzacji jednorazowej w ramach limitu 100.00 zł.

W praktyce pozostają metoda liniowa i metoda indywidualna amortyzacji (jedynie dla używanych lub ulepszonych środków trwałych).


Jeśli jesteś początkującym przedsiębiorcą i zastanawiasz się nad oszczędnościami na składkach ZUS, z pewnością powinieneś przeczytać artykuł, który znajdziesz tutaj!

W tym wpisie dowiesz się o tym z jakich ulg możesz skorzystać jako początkujący przedsiębiorca.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Zgadzam się na przetwarzanie podanych przeze mnie danych w celu umieszczenia komentarza na blogu. W każdej chwili mogę wycofać zgodę. Szczegóły związane z przetwarzaniem danych osobowych zawarte są w polityce prywatności.